รู้จัก 5-ALA สารอาหารที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าป้องกัน โควิด-19 ได้